تبلیغات
غباردل - دسته گلی که شریعتمداری آب داد
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
دوشنبه 25 تیر 1386
دسته گلی که شریعتمداری آب داد

همانطورکه مطلعیدسرمقاله چندروزپیش کیهان درابطه بابحرین وادعاهای بی اساس امارات برجزایر سه گانه ایرانی واکنش دولت بحرین وتعدادی از مردم بحرین رادرپی داشت .بدنبال این اتفاق  ،من که سرمقاله را نخوانده بودم، کنجکاوشدم تامقاله رابدست بیاورم وبخوانم تااینکه دیروزسرمقاله این روزنامه را درسایت این روزنامه پیداوهمراه با سرمقاله روزپیش شریعتمداری خواندم .فارغ ازمسائل فکری وسیاسی نویسنده بانوشته ومستندات آن موافقت دارم .شکی نیست که بحرین ودیگرکشورهای عربی که درنیمه دوم قرن بیستم به عنوان کشور،آن هم بنا به سیاستهای استعماری وپس ازفروپاشی امپراطوری عثمانی ، شناخته شدند.خانواده های از اعراب با حمایت استعمارگران آن روزهاهمانندانگلیس ،فرانسه، خودراارباب وشاه دیگراعراب این سرزمین هانامیدندوحاکمیت خودرابر مردم این سرزمینها تثبیت نمودندوامروزه عنوان کشوررایدک می کشند.کشورهای که اززمان تاسیس تاکنون  پیروسیاستهای یکی ازکشورهای بزرگ وقدرتمندجهان کنونی هستند.این درحالی هست که درسابقه تاریخی گذشته های دوروباستانی همه این کشورکهابخشی از سرزمین بزرگ ایران بوده اند.ظهوراسلام آغازرهایی اعراب ازبندگی وفرمانبری پراکندگی وبادیه نشینی  وتاسیس حکومتی جهانی بودکه برای چندقرن بربخشی از جهان حاکمیت داشته باشدتاخلافت عثمانی .

نوشته های نویسنده قابل قبول هست وموردتائیدهرایرانی وطن دوست .

ایراداصلی به این نوشته دراین است که  درزمانه کنونی ،که کشورماازهرسوتحت فشارهای بین المللی قراردارد، انتشارچنین نوشته ی آنهم درورزنامه ی که به ارگان حکومت ونظام شهره شده نهایت کج سلیقگی وبی برنامه گی وبی دقتی  هست .چراکه بهانه ای خوب به دست افراطیون عرب وحامیان غربی آنها(امریکا)می دهدتا تبلیغات شدیدی را علیه ایران راه بیاندازندکه ایران چشم طمع به سرزمین های عرب دارد.این همان چیزی هست که جوبی اعتمادی نسبت به ایران رادرسران کشورهای همسایه ومردم آنهاتشدیدمی کندوباعث می شودتاموضعی متحدعلیه ایران اتخاذکنند همان نکته ای که خواست امریکاوهم پیمانانش هست .آنان که سعی وتلاش زیادی می نمایندتااعراب منطقه راعلیه ایران هماهنگ کنندبراحتی ازاینگونه نوشته واظهارنظرهادرجهت رسیدن به اهداف خودبهره برادری می کنند.این گونه نوشته ها واظهارنظرهاکمک به ایجادجوضدایرانی وهماهنگی این کشورهاباامریکاعلیه ایران هست .هرچندشریعتمداری درنوشته دوم خودش تلاش می کنداین حرفهارانظرشخصی وحرفه ای خودبداندامابایدگفت چون روزنامه کیهان ارگان حکومت محسوب می شودتلاشی بیهوده هست چراکه تاثیرخودرابجاگذاشته است .سخنان وتظاهرات 1000عرب درمقابل سفارت ایران دربحرین وسخنرانی امام جمعه منامه بیانگراین نکته هست البته بایدمنتظرواکنش های دیگری درجهان عرب باشیم

اماازاین بدترسفرمتکی به بحرین بدنبال بحران ناشی ازمقاله مذکورهست .چرامتکی باید به کشورکوچکی برودکه دردنیامحلی اراعراب ندارد.؟مگرهمین اعراب درمسائل مربوط به جزایر سه گانه وخلیج فارس مواضعی ضدایرانی درشورای کذایی خلیج فارس نداشته اند. آنهاازموضع گیری غلط خودعذرنمی خواهنددرحالی خودآنهابه خصوص جزیره بحرین به مالکیت ایران برجزایرمذکورواقفند.سفربه چنین کشوری آنهم برای عذرخواهی آنهم برای مطلبی که یک روزنامه منتشرنموده نتیجه ای جزتحقیربرای ایران دربرنداشته وندارد. ازاین به بعدبایدمنتظردرخواست عذرخواهی پی درپی ازطرف کشورها کوچک وبزرگ عربی بابت اظهارنظرهای روزنامه ها ی داخلی باشیم که خودبه طورناخواسته منجربه خودسانسوری روزنامه ها وعدم اظهارنظردرموردمسائل خارجی می شود.

این ماجرایک درس هم برای ماومسئولین داشت اگردرس را فراگرفته باشیم وآن اینکه ازاین زمان به بعددرمقابل ادعاهای پوچ وبی ارزش اعراب همانندگذشته رفتارنکنیم .همانطورکه آنهاچندنفررابه تظاهرات می کشندماخودداوطلبانه دست به تظاهرات وراهپیمایی بزنیم ومسئولین هم واکنش های مناسب ودرشان ایران ارخودبروزدهند.

 

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 11:07 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در دوشنبه 25 تیر 1386 و ساعت 11:07 ق.ظ

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari