تبلیغات
غباردل - اصلاح طلبان به جای راستها غضنفر کروبی را بپائید
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
دوشنبه 5 شهریور 1386
اصلاح طلبان به جای راستها غضنفر کروبی را بپائید

دیروز آشیخ کروبی بایکی ازخبرگزاریها مصاحبه ای کرده بود.آشیخ دراین مصاحبه به همه کس وهمه چیزدوم خردادتاخته بود.مصاحبه ای راکه چنان به مذاق جناح راست خوش آمد که روزنامه هاوافراد منتسب به آنهاامروزذوق زده جناب شیخ را تشویق به اینگونه مصاحبه هاوپرده دری کرده بودندتاگروههای دیگردوم خردادرا کناربگذارد.برعکس آن ( به گمانم ) منجربه خمارشدن جناح چپ ، آنهم درچنین موقعیتی حساس که آنهاراواداربه یافتن راههای برای رسیدن به اتحادنموده ، شد  .اگراشتباه نکنم اولین واکنش را سعیدلیلاز سایت خبری آفتاب نیوز داشته است .

یادم می آیدحدودیک سال پیش وبلاگ الپرخواستارتحلیل علل شکست دوم خردادنمودکه پاره ی ازوبلاگهای اصلاح طلب درپاسخ به این خواست وبلاگ الپریادداشتهای نوشتند ،من هم درحدتوان وبضاعت فکری خودمطلبی نوشتم که متاسفانه به علت خرابی سیستم وبلاگ میهن بلاگ تمام مطالب ازجمله همان مطلب ازبین رفت .درآن یاداشت اشاره کرده بودزمانی اصلاحات شکست خوردکه آشیخ کروبی رادرلیست خودبرای مجلس ششم نمودوالبته که هنوزبه این نظرپایبندم .آنجا گفته بودم که کروبی تحت هیچ یک ازمعیارهای اصلاح طلبی جزواصلاح طلبان نمی تواندباشد.

دراین رابطه بایدگفت چگونه آقای کروبی دیگرگروههارابه هیچ می شمارددرحالی که همین گروههااورابه مجلس وریاست آن را رساند.ظاهراآقای کروبی فراموش کردندکه اگرگروههای دیگردوم خردادی منشاء خارجی ندارند پس چرا تازمانی که آنهابرنده بودند ایشان هم برنده بودولی همینکه آنهاشکست خوردندایشان هم شکست خوردنددرصورتی که بایدایشان به مجلس کنونی راه می یافت چرا که مدعی داشتن رای هست .ظاهرارای نزدیک به 5میلیونی ایشان درانتخابات رئیس جمهوری آقارادچارتوهم کرده که پابگاهی قوی دربین مردم دارندغافل ازاینکه این رای ها نتیجه آن شعارغیرعملی اشان بودکه مردم فقیررابرای رسیدن به آن مبلغ اعلام شده واداربه رای دادن به ایشان نمودبه عبارتی بااستفاده ازفقر اقتصادی مردم به این رای دست یافتند .من کسانی را می شناسم که با هدف دریافت همان مبلغ به ایشان رای دادند.کافی است نگاهی  به استانهای که به ایشان رای دادندبیندازیم وببینیم که چقدراین استانهادرفقرهستندکه اتفاقادرمصاحبه اش با فارس به استانهایی اشاره کرده که می دانسته آنهابه اورای می دهندودرآنهاپایگاه داردکه اتفاقا استانهایی با موقعیت بد اقتصادی هستند.درمرحله بعدهمان تعدادکسانی که به اورای دادند بهشت خودرادرریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وشعارهایش دیدندوبه اورای دادندنگاهی به آمارآقای احمدی نژاددردوراول وتفاوت آن دردوردوم گویا این واقعیت هست .اگراین شعار50000تومانی نبودایشان رای زیادی نداشتند.همین آراء باعث شدکه ایشان حزبی تشکیل دهندو فکرمی کنندخیلی دربین مردم پایگاه دارد.آقای کروبی فراموش کردند که ماجرای شهرام جزایری وآن شایعه چک چندصدمیلیونی برای آقای کروبی وبعضی دیگراز همسلکانش چه ضربه ای به اصلاحات زد.شایدچون دربین مردم زندگی نمی کنندوبیشتردراوهامات حزب خودهستندنمی تواننددرک کنندمردم عادی راجع به این شایعه وشایعه های قبلی سکه های طلای عروسی فرزندش وشمش های طلا چه می گویند.اگرچه ممکن است اینها شایعه باشداما مردم کوچه وبازاردوست دارندآنهاراواقعیت بدانندوبرای یکدیکرنقل کنندوبه عبارتی بی اعتمادی خودرا به مسئولین بدینگونه بیان کنند.

شکست درانتخابات ریاست جمهوری ضربه شدید روحی وفکری به آقای کروبی زده که برای تلافی آن سعی می کنددیگران را نابودکندوالبته آن تعدادرای هم اورادچارخودبینی زیادی نموده که فکرمی کنداوبودکه جریان دوم خردادراهدایت وراه انداخت ودربین مردم پایگاهی قوی دارد واکنون از آن طلبکارهست وباید کل جبهه بایدتابع اوشوند.اصولااوبرای خودنقشی ماورایی درنظرمی گیرد.ازطرفی شیفتگی اش را به قدرت می توان درحرفهاوصحبتهای ایشان دید.

اماآنچه مهم است بهتراست درشرایط حاضرکسی به این شخصیت چندگانه پاسخی ندهدچراکه اولا بدانداوبه هیچ وجه آن نیست که تصورمی کندثانیاجلوی اختلاف با دیگراحزاب دوم خردادی گرفته شودوثالثا بگذارندحزب آشیخ همانطورکه اعلام کرده برای خودلیست بدهدتااحزاب اصلاحات بتوانندوزن خودراتشخیص دهندوبراساس آن تصمیم بگیرند.رابعا درصورت ائتلاف با هرشکل ومحتوایی برای اصلاحات چیزی به ارمغان نخواهد داشت جزشکست ، همان چیزی که درمجلس ششم گرفتارش شدند.اصلاحات بایدیک باربرای همیشه تکلیف خودش را بااین دوگانگی ها معلوم کند.مهم نیست که شکست می خوردیا پیروزمی شودمهم مردم وخوداصلاحات هست .اگرقرارباشدبا ائتلاف های از این دست همان مشکلات مجلس ششم پیش آیدونتوان برای برنامه های اصلاحی گامی  برداشت پیروزی هیچ ارزسی نداردجزهرزرفتن نیروها ی اصلاحات واین سیکل شکست هرگزشکسته نخواهدشد

 

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 12:08 ب.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari