تبلیغات
غباردل - ازرانت خواری تارسیدن به تعادل
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
جمعه 9 شهریور 1386
ازرانت خواری تارسیدن به تعادل

اخیرا آقای اکبر گنجی دررادیوزمانه نقدهای بردکترشریعتی داشته اند.آقای داریوش سجادی درسایت انتخاب هم نقدی براین نقدهانوشته اند.این نوشته هم نقدی برسجادی هست.

این نوشته درپی این نیست تابه بررسی درست یانادرست بودن نوشته های آقای گنجی یا دکترشریعتی بپردازدبلکه درپی بررسی رفتارشخصی به نام آقای داریوش سجادی هست که بااستفاده ازیکی ازاصول روانشناسی فرویدبه بررسی ریشه های رفتاری آقای اکبرگنجی هست .ایشان به ظاهردرپی نقد اندیشه های اقای گنجی درمورددکترشریعتی هست امادرباطن درپی تهمت زدن یعنی استفاده ازهمان حربه ای که بعضی ازماایرانیان برای خفیف نمودن طرف مقابل ازآن استفاده می کنیم تا به مقصودبرسیم .

داریوش خان سجادی که درکوران مبارزات انتخاباتی خرداد76 همراه سیدمظلوم آقای خاتمی ، که هم ازیاران (به جای یاری لجاجت وسهم خواهی ورسیدن به خواسته های خود بودند ) درشتی شنیدوهم ازرقیب ، بانوشتن مطالبی ازسفرهای انتخاباتی آقای خاتمی دریک روزنامه به شهره رسیدوخلاصه اینکه ایشان هم ازهمان یارانی بودکه از موقعیت استفاده وبا پول ملت همیشه مظلوم ایران به بهانه تحصیل به خارجه وآنهم امریکا رفت ورحیل اقامت گزیدتادرکمال عافیت به اصلاح امورداخلی ایران همت گماردکه هنوزهم این همت ادامه داردگرچه درداخل ایران کسی ازپیروجوان ، فرهنگی وغیرفرهنگی ، مایه داروبی مایه به وجودشخیص ایشان بانظرات عالمانه اش آگاه نیست.لب کلام آقای داریوش خان فرنگ رفته براساس یکی ازاصول روانشناسی فروید این هست که رفتارهای تند آقای اکبرگنجی ناشی ازعقده های جنسی سرکوفت شده شان درجوانی هست که نتوانسته به خواسته های جنسی خودبرسدلذااکنون دچارخشونت شده اند،اماکسانی که توانسته اندخواسته های جنسی خودرابرآورده کنندآدمهای متعادلی هستند.

آقای داریوش خان چون به یک نوع بت پرستی آنهم ازنوع شریعتی پرستی گرفتارشده اندوچون بنده شریعتی هستندتحمل اینکه کسی اندیشه های شریعتی رانقدبکند ندارندولذابه چنین مستمسکی متوسل شده اندتا اکبرگنجی را منکوب کنند.

آقای داریوش خان فراموش کرده اندکه اگرقرارهست یک اصل علمی روانشاسی را برای تفسیرپدیده هاورفتارهابکاربگیریم محدوده گسترده ای رادربرمی گیرد .نمی شوددراصول علمی مستثناء قائل شد.حالاکه قراراست رفتارخشن آقای گنجی رابه قول درایوش خان سجادی به عقده های جنسی سرکوفت شده اونسبت بدهیم چرا نبایدبه اصطلاح رفتارمتعادل آقای داریوش خان را به کامیاب شدن زیرشکمش نسبت ندهیم؟. به  گفته سران انقلاب ( چپ وراست )ونوشته های تاریخی ( ما که نبودیم تا ببینیم ) جوانی آقای گنجی دردورانی بودکه آزادی های جنسی برقراربودلذا آقای گنجی می توانست حداقل یک دوست دخترداشته باشداگربگوئیم نه بی انصافی هست چرا که هم آقای گنجی زبانش راداشت وهم کسی درمحیط آنروزتهران کاری به این گونه مسائل نداشت ، پس می توانست خواسته های جنسی خودرابرآورده کنداماظاهراتحت تاثیرمسائل مذهبی نخواسته به سمت این گونه مسائل برودوتابع مذهب بوده است اماداریوش خان چو ن به قول خودش آدم معتدلی هست توانسته نهایت استفاده راببرد وزیرشکم را کامیاب کندواصول مذهبی رانادیده گرفته است .درست یا غلط بودن این نکته مهم نیست مهم این است که این دوپیرومذهبی هستندودرجامعه ای زندگی می کنندکه رفتارهای جنسی خارج ازمحدوده شرع را ممنوع می کند،نتیجه اینکه اکبرآقاپیرومذهب خودبوده وخلاف آن رفتارنکرده اما داریوش خان که خودرادرزمره روشنفکران مذهبی می داندبرخلاف اصول اساسی مذهبش رفتارنموده است .کدام یک قابل اعتمادندداریوش یا اکبر.؟پاسخ با خواننده.

داریوش خان شریعتی زده بدنبال اصل ونسب گنجی ناقد شریعتی هست وپدراورازطبق کارگران می داندوچنان از آن صحبت می کندکه انسان به یادمعتقدان به طبقه برتر(نمی خواهم ازنژاداستفاده کنم ) می افتدکه طبقات کارگررا پست وخفیف ومایه داران رابرترمی داند.این همان چیزی است که شریعتی درنوشته هایش بارهاآن را به صلیب کشیده هست .آقای سجادی که بنده شریعتی هست بهتربود به اصول دکتربیشترتوجه داشته باشندوازمرحوم شریعتی درس های بهتری یادبگیرند.

نکته دیگراینکه اگرقراراست اصول روانشاسی برای تفسیرپدیده های اجتماعی وفردی  بکارگرفته شودچرا نبایدآن را درتفسیرچرایی پدیده بی نظیرخرداد76بکارود.این همان چیزی هست که نیماراشدان چندسال پیش بکاربست واین پدیده بی نظیرراناشی ازخواسته های جنسی جوانان دانست ، اماخیلی ازاصلاح طلبان به شدت به آن پاسخ دادندوآقای راشدان را موردحمله های قلمی ولفظی قراردادند، اگراشتباه نکنم آقای سجادی هم یکی ازهمین افرادبود.چگونه هست که آنجا نمی توان آن رابکاربست امادرموردگنجی که به بت داریوش خان نقدداردمی شودبکاربست .علت این رفتاردوگانه درچیست ؟آیاسجادی تاآنروز ازفرویدچیزی نخوانده بودیا اینکه چون به نفع آقای سجادی نبوده درمقابل آن موضع گرفت .؟امان ازنفع خواهی

باتفسیری که آقای سجادی ازاین اصل دارندنظرشان راجع به رفتاررهبران مذهبی گذشته وحال( که درشرایط متفاوت رفتارمتفاوت داشته اند) ، ورهبران غیر مذهبی  ، نلسون ماندلا، بابی ساندزودیگران هم معلوم می شود.نمی شوداین افرادرااستثناء کردمگراینکه آقای سجادی راهی دیگررا درپیش بگیرند.چه کسی باورمی کندرفتاربابی ساندز ایرلندی ناشی ازرفتارهای جنسی سرکوب شده اش آنهم درجامعه آزاد ایرلندوانگلیس باشدیانلسون ماندلای افریقائی ؟چه کسی می تواندباورکندگاندی هوسران باشد.؟

 جالب اینکه خان بزرگ سجادی نمونه های ازعدم تعادل وتعادل را معرفی کرده است .رفتارآقای نیک آهنگ کوثررابه واسطه عدم  توانایی دربرقراری ارتباط با جنس مخالف را ازنوع خشن می داندامارفتارهای آقای حسین درخشان بواسطه رفتارهای جنسی آزادش( که بارها درنوشته ها وخاطراتش به آن اقرارکرده ) ازنوع متعادل می داند.کاری به درست یاغلط بودن رفتارآقای درخشان ندارم چون که معتقدم هرکسی آزاداست  رفتاری مطابق سلیقه خودداشته باشدوخودش هم دربرابرآن مسئول خواهدبود،اماسوال من این است که چگونه هست که اکثرکسانی که با نوشته های وی آشنا هستند اورافردی دچارعدم تعادل می دانند(والبته که با کمی مطالعه درنوشته های ایشان می توان به این نکته پی برد)ولی آقای داریوش خان نسخه پیچ برای این وآن رفتاروی رانمونه تعادل می داند.؟آیاآقای نیک آهنگ کوثرکه آنهم ازقضا درخارج تشریف دارندنمی توانست رفتاری مشابه رفتارآقای درخشان درپیش بگیردتابه تعادل برسد.؟می شودنتیجه ای دیگری هم گرفت که خارج رفته های ما به چندطیف تقسیم می شوندکه دوتای مهم اش اینان هستندکه یک عده به واسطه ترس ازابرازعقیده وزندانی شدن وسختی کشیدن ویابعداززندان وترس های بعدی مجبوربه ترک وطن شده اندمانندگنجی که اعتقادراسخی به عقاید خود ،چه غلط وچه درست ، دارند.دسته دوم کسانی هستندکه بواسطه زیرشکم ادای ضدیت با حکومت ونظام رادرآورده وبه خارجه رفته اند( یا بارانت درجبهه فلان بودن وبه بهانه ادامه تحصیل یابافرارازمرزها )  تابه خواسته های زیرشکمی خودوبه تعادل دررفتارخودبرسندچراکه درایران نمی توانندبه راحتی به خواسته های خودو تعادل برسندوازآنجا نسخه های آنچنانی برای مردم بپیچندکه چنین کنید وچنان ، غافل ازاینکه مردم عادی ایران،  که بارسختیها وناملایمات را بردوش دارندوشانه هایشان درزیرآن خم شده ،نه آنهارا می شناسندونه ارزشی برای نظریه های جنسی وزیرشکمی اصلاحات آنهاقائل هستند.

 

بنابه نسخه  داریوش خان فرنگ رفته شریعتی زده هرکسی می خواهدرفتاری متعادل داشته باشد باید به خواسته های جنسی وزیرشکمی خودبرسد.داریوش خان فراموش کرده اندکه نظریه های فرویدهنوزبه قطعیت نرسیده وروانشناسان زیادی مخالف آن هستند ومی خواهدبااین نظریه هرپدیده ای راتوضیح دهدالبته برای رسیدن به مقصودیعنی همان منکوب کردن گنجی چه وسیله ای بهتر از این نظریه است .وی ازآنجایی که نتواسته پاسخی علمی برای مقاله آقای گنجی  بیابد به همان شیوه افتراء وتهمت منتهی بااستفاده ازیک نظریه ( قطعیت نیافته ) علمی روی آورده ومی خواهداز آن نتیجه ظاهرا علمی بگیرد.فرق بین داریوش خان فرنگ رفته با راستهای افراطی که با تهمت وافتراء به مبارزه رقیب می روندهست .؟

درپایان باید عرض کنم که من نه روزنامه نگارم ونه نویسنده وآنچه نوشته شدتراوشان پراکنده ذهن ام هست وبرای این دیربه مطلب پرداختم که اولا دیربه مطلب داریوش خان پی بردم وآن هم ارطریق سیبستان وثانیامن درایران رندگی می کنم که نه وقت انچنانی دارم ونه پول زیاد که به اینترنت وصل شوم تابه نظرات عالمانه امثال داریوش خان پی ببرم.ما که درایرانیم مانندآن خارج رفته های عافیت نشین مدعیان بی عمل  اصلاح طلبی نیستیم که وقت وامکانات زیادداشته باشیم تاپی گیرنوشته های امثال آقای سجادی باشیم  .دستمان هم که به هیچ یک از مقامات دولتی چپ وراست نمی رسیده که بااستفاده ازآنها بتوانیم برای ادامه تحصیل به خارج ازکشور برویم وبرنگردیم وسرازتلویزیون این وآن دراوریم ودرنهایت به تعادل دررفتاربرسیم ،پس درهمین ایران خودمون ماندیم وازادامه تحصیل محروم والبته نامتعادل دررفتار.

 

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 09:08 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari